$2.99M Santa Fe

4,148 Sqr Feet

$2.99M Santa Fe

5.2 Acres

$2.97M Santa Fe

3,500 Sqr Feet

$2.95M Santa Fe

7,200 Sqr Feet

$2.91M Santa Fe

5,406 Sqr Feet

$2.85M Santa Fe

7,587 Sqr Feet

$2.80M Santa Fe

4,044 Sqr Feet

$2.79M Santa Fe

4,947 Sqr Feet

$2.70M Santa Fe

8,694 Sqr Feet

$2.50M Santa Fe

5,991 Sqr Feet

$2.49M Santa Fe

6,946 Sqr Feet

$2.45M Santa Fe

10,150 Sqr Feet

$2.44M Santa Fe

9,550 Sqr Feet

$2.40M Santa Fe

3,900 Sqr Feet

$2.39M Santa Fe

11,700 Sqr Feet

$2.37M Santa Fe

9,960 Sqr Feet

$2.37M Santa Fe

5,375 Sqr Feet

$2.35M Santa Fe

5,465 Sqr Feet

$2.25M Santa Fe

5,940 Sqr Feet

$2.25M Santa Fe

4,388 Sqr Feet

$2.19M Santa Fe

5,025 Sqr Feet

$2.10M Santa Fe

5,576 Sqr Feet

$2.04M Santa Fe

5,058 Sqr Feet

$1.99M Santa Fe

4,700 Sqr Feet


Next